We zijn erg blij dat u interesse heeft getoond in onze onderneming. Gegevensbescherming heeft een bijzonder hoge prioriteit voor Aemely.com. Het gebruik van de internetpagina’s van Aemely.com is mogelijk zonder enige indicatie van persoonlijke gegevens; Als een betrokkene echter via onze website speciale zakelijke diensten wil gebruiken, kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, vragen we doorgaans toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, moet altijd in overeenstemming zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en in overeenstemming met de landspecifieke gegevensbescherming voorschriften die van toepassing zijn op Aemely.com. Door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring wil onze onderneming het grote publiek informeren over de aard, omvang en doel van de persoonsgegevens die we verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring geïnformeerd over de rechten waarop zij recht hebben.

Als verwerkingsverantwoordelijke heeft Aemely.com talrijke technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om de meest volledige bescherming van via deze website verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. Gegevensoverdracht via internet kan echter in principe beveiligingslacunes vertonen, waardoor absolute bescherming mogelijk niet kan worden gegarandeerd. Om deze reden is het elke betrokkene vrij om persoonlijke gegevens aan ons door te geven via alternatieve middelen, b.v. telefonisch.

1. Definities
De gegevensbeschermingsverklaring van de Aemely.com is gebaseerd op de termen die de Europese wetgever gebruikt voor de goedkeuring van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze verklaring inzake gegevensbescherming moet leesbaar en begrijpelijk zijn voor het grote publiek, evenals voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te garanderen, willen we eerst de gebruikte terminologie uitleggen.

In deze privacyverklaring gebruiken we onder meer de volgende termen:

a) Persoonlijke gegevens
Persoonsgegevens betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“betrokkene”). Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door te verwijzen naar een identificatie zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificatie of naar een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
b) Betrokkene
Betrokkene is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, wiens persoonsgegevens worden verwerkt door de voor de verwerking verantwoordelijke verwerkingsverantwoordelijke.
c) Verwerking
Verwerking is elke bewerking of reeks bewerkingen die wordt uitgevoerd op persoonlijke gegevens of op sets van persoonlijke gegevens, al dan niet met geautomatiseerde middelen, zoals verzameling, opname, organisatie, structurering, opslag, aanpassing of wijziging, opvraging, raadpleging, gebruik, openbaarmaking door verzending, verspreiding of anderszins beschikbaar stellen, afstemming of combinatie, beperking, verwijdering of vernietiging.
d) Beperking van verwerking
Beperking van verwerking is het markeren van opgeslagen persoonlijke gegevens met als doel hun verwerking in de toekomst te beperken.
e) Profilering
Profilering betekent elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, bestaande uit het gebruik van persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder om aspecten met betrekking tot de prestaties van die natuurlijke persoon op het werk, de economische situatie, de gezondheid, persoonlijke voorkeuren te analyseren of te voorspellen. , interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of bewegingen.
f) Pseudonimisering
Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op een zodanige manier dat de persoonsgegevens niet langer kunnen worden toegeschreven aan een specifieke betrokkene zonder het gebruik van aanvullende informatie, op voorwaarde dat dergelijke aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet worden toegeschreven aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
g) Verwerkingsverantwoordelijke of verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking
Verwerkingsverantwoordelijke of verantwoordelijke voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die, alleen of samen met anderen, de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt; wanneer de doeleinden en middelen voor een dergelijke verwerking worden bepaald door de wetgeving van de Unie of de lidstaten, kan de verwerkingsverantwoordelijke of de specifieke criteria voor de benoeming ervan worden bepaald door de wetgeving van de Unie of de lidstaten.
h) Processor
Verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die persoonsgegevens namens de verantwoordelijke verwerkt.
i) Ontvanger
Ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt, al dan niet een derde partij. Overheden die echter persoonsgegevens in het kader kunnen ontvangen van een bepaald onderzoek in overeenstemming met de wetgeving van de Unie of de lidstaten wordt niet beschouwd als ontvangers; de verwerking van die gegevens door die overheidsinstanties moet in overeenstemming zijn met de toepasselijke gegevensbeschermingsregels in overeenstemming met de doeleinden van de verwerking.
j) Derde
Derde partij is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of lichaam anders dan de betrokkene, verantwoordelijke, verwerker en personen die, onder direct gezag van de verantwoordelijke of verwerker, gemachtigd zijn om persoonsgegevens te verwerken.
k) Toestemming
Toestemming van de betrokkene is elke vrij gegeven, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige indicatie van de wensen van de betrokkene waarmee hij, door een verklaring of door een duidelijke bevestigende actie, instemt met de verwerking van persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben. .

2. Naam en adres van de Aemely.com
Verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), andere wetgeving inzake gegevensbescherming die van toepassing is in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming is:

Aemely.com
Visserstraat 1
5612BS Eindhoven
Nederland
Telefoon: + 31 20 26 17 6 99
E-mail:  info@aemely.com
Website: https://www.aemely.com

3. Cookies
De internetpagina’s van Aemely.com gebruiken cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser in een computersysteem worden opgeslagen.

Veel internetsites en servers gebruiken cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee internetpagina’s en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen bezochte internetsites en servers de individuele browser van het datasubject onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd met behulp van de unieke cookie-ID.

Door het gebruik van cookies kan Aemely.com de gebruikers van deze website gebruiksvriendelijkere diensten bieden die zonder de cookie-instelling niet mogelijk zouden zijn.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd met de gebruiker in gedachten. Cookies stellen ons in staat, zoals eerder vermeld, om onze websitegebruikers te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het voor gebruikers gemakkelijker te maken om onze website te gebruiken. De websitegebruiker die cookies gebruikt, b.v. hoeft niet elke keer dat de website wordt bezocht toegangsgegevens in te voeren, omdat dit wordt overgenomen door de website, en de cookie wordt dus opgeslagen op het computersysteem van de gebruiker. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagentje in een online winkel. De online winkel onthoudt de artikelen die een klant via een cookie in de virtuele winkelwagen heeft geplaatst.

De betrokkene kan op elk moment het plaatsen van cookies via onze website verhinderen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser, en kan dus permanent de instelling van cookies weigeren. Bovendien kunnen reeds ingestelde cookies op elk moment worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s. Dit is mogelijk in alle populaire internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, zijn mogelijk niet alle functies van onze website volledig bruikbaar.

4. Verzameling van algemene gegevens en informatie
De website van Aemely.com verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie wanneer een betrokkene of een geautomatiseerd systeem de website oproept. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de serverlogbestanden. Verzameld kan zijn

(1) de gebruikte browsertypes en versies,

(2) het besturingssysteem dat door het toegangssysteem wordt gebruikt,

(3) de website van waaruit een toegangssysteem onze website bereikt (zogenaamde verwijzers), (4) de subwebsites,

(5) de datum en tijd van toegang tot de website,

(6) een internetprotocoladres (IP-adres),

(7) de internetprovider van het toegangssysteem, en

(8) alle andere vergelijkbare gegevens en informatie die kunnen worden gebruikt in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt Aemely.com geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is eerder nodig om

(1) de inhoud van onze website correct weer te geven,

(2) de inhoud van onze website en de advertenties ervan te optimaliseren,

(3) zorgen voor de levensvatbaarheid op lange termijn van onze informatietechnologiesystemen en websitetechnologie, en

(4) de wetshandhavingsinstanties de informatie verstrekken die nodig is voor strafrechtelijke vervolging in geval van een cyberaanval.

Daarom analyseert Aemely.com anoniem verzamelde gegevens en informatie statistisch, met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging van onze onderneming te verbeteren en een optimaal beschermingsniveau te garanderen voor de persoonsgegevens die we verwerken. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden afzonderlijk opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een betrokkene worden verstrekt.

5. Registratie op onze website
De betrokkene heeft de mogelijkheid om zich te registreren op de website van Aemely.com met vermelding van persoonlijke gegevens. Welke persoonlijke gegevens naar Aemely.com worden verzonden, wordt bepaald door het respectieve invoermasker dat voor de registratie wordt gebruikt. De persoonlijke gegevens die door de betrokkene zijn ingevoerd, worden uitsluitend verzameld en opgeslagen voor intern gebruik door Aemely.com en voor zijn eigen doeleinden. Aemely.com kan overdracht vragen aan een of meer verwerkers (bijvoorbeeld een pakketdienst) die ook persoonsgegevens gebruiken voor een intern doel dat aan Aemely.com kan worden toegeschreven.

Door te registreren op de website van Aemely.com, worden ook het IP-adres – toegewezen door de internetprovider (ISP) en gebruikt door de betrokkene – datum en tijd van de registratie opgeslagen. De opslag van deze gegevens vindt plaats tegen de achtergrond dat dit de enige manier is om misbruik van onze diensten te voorkomen en, indien nodig, onderzoek naar gepleegde delicten mogelijk te maken. Voor zover de opslag van deze gegevens nodig is om Aemely.com te beveiligen. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij er een wettelijke verplichting is om de gegevens door te geven, of indien de doorgifte tot strafvervolging strekt.

De registratie van de betrokkene, met de vrijwillige vermelding van persoonlijke gegevens, is bedoeld om de verwerkingsverantwoordelijke in staat te stellen de betrokkene inhoud of diensten aan te bieden die vanwege de aard van de kwestie alleen aan geregistreerde gebruikers mogen worden aangeboden. Het staat geregistreerde personen vrij om de bij de registratie opgegeven persoonsgegevens te allen tijde te wijzigen of volledig uit de databestand van de verantwoordelijke te laten verwijderen.

De voor de verwerking verantwoordelijke verstrekt op elk moment op verzoek aan elke betrokkene informatie over welke persoonsgegevens over de betrokkene zijn opgeslagen. Daarnaast zal de verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens corrigeren of wissen op verzoek of indicatie van de betrokkene, voor zover er geen wettelijke opslagverplichtingen zijn. Het geheel van de medewerkers van Aemely.com  is in dit verband als contactpersoon beschikbaar voor de betrokkene.

6. Abonnement op onze nieuwsbrieven
Op de website van Aemely.com krijgen gebruikers de mogelijkheid om zich te abonneren op de nieuwsbrief van onze onderneming. Het invoermasker dat voor dit doel wordt gebruikt, bepaalt welke persoonlijke gegevens worden verzonden, evenals wanneer de nieuwsbrief wordt besteld bij Aemely.com.

Aemely.com informeert haar klanten en zakenpartners regelmatig door middel van een nieuwsbrief over zakelijke aanbiedingen. De nieuwsbrief van de onderneming mag alleen door de betrokkene worden ontvangen als (1) de betrokkene een geldig e-mailadres heeft en (2) de betrokkene zich registreert voor verzending van de nieuwsbrief. Een bevestigingse-mail wordt voor de eerste keer verzonden naar het e-mailadres dat door een betrokkene is geregistreerd voor verzending van de nieuwsbrief, om juridische redenen, in het kader van de dubbele opt-in-procedure. Deze bevestigingsmail wordt gebruikt om te bewijzen of de eigenaar van het e-mailadres als betrokkene bevoegd is om de nieuwsbrief te ontvangen.

Tijdens de registratie voor de nieuwsbrief slaan we ook het IP-adres op van het computersysteem dat is toegewezen door de internetprovider (ISP) en wordt gebruikt door de betrokkene op het moment van registratie, evenals de datum en tijd van de registratie. Het verzamelen van deze gegevens is nodig om het (mogelijke) misbruik van het e-mailadres van een betrokkene op een later tijdstip te begrijpen, en dient daarmee de rechtsbescherming van de verantwoordelijke.

De persoonlijke gegevens die worden verzameld als onderdeel van een registratie voor de nieuwsbrief, worden alleen gebruikt om onze nieuwsbrief te verzenden. Bovendien kunnen abonnees op de nieuwsbrief per e-mail worden geïnformeerd, zolang dit nodig is voor de werking van de nieuwsbriefdienst of een registratie in kwestie, zoals dit het geval zou kunnen zijn in geval van wijzigingen in het nieuwsbriefaanbod, of bij wijziging van technische omstandigheden. De door de nieuwsbriefdienst verzamelde persoonsgegevens worden niet overgedragen aan derden. Het abonnement op onze nieuwsbrief kan op elk moment door de betrokkene worden beëindigd. De toestemming voor het opslaan van persoonlijke gegevens die de betrokkene heeft gegeven voor het verzenden van de nieuwsbrief, kan op elk moment worden ingetrokken. Voor intrekking van toestemming wordt in elke nieuwsbrief een overeenkomstige link gevonden. Het is ook mogelijk om je op elk moment rechtstreeks uit te schrijven op de website van Aemely.com of om dit op een andere manier aan Aemely.com te communiceren.

7. Volgen van nieuwsbrief
De nieuwsbrief van Aemely.com bevat zogenaamde trackingpixels. Een trackingpixel is een miniatuurafbeelding die is ingebed in dergelijke e-mails, die in HTML-indeling worden verzonden om logboekregistratie en analyse mogelijk te maken. Dit maakt een statistische analyse mogelijk van het slagen of mislukken van online marketingcampagnes. Op basis van de ingesloten trackingpixel kan Aemely.com zien of en wanneer een e-mail is geopend door een betrokkene en welke links in de e-mail zijn opgeroepen door betrokkenen.

Dergelijke persoonlijke gegevens die zijn verzameld in de trackingpixels in de nieuwsbrieven, worden door Aemely.com opgeslagen en geanalyseerd om de verzending van de nieuwsbrief te optimaliseren en om de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven nog beter aan te passen aan de interesses van de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt. Betrokkenen hebben te allen tijde het recht om de respectieve afzonderlijke toestemmingsverklaring die is afgegeven via de double-opt-in-procedure in te trekken. Na intrekking worden deze persoonsgegevens door de verantwoordelijke verwijderd. Aemely.com beschouwt automatisch een intrekking van de ontvangst van de nieuwsbrief als een intrekking.

8. Contactmogelijkheid via de website
De website van Aemely.com bevat informatie die een snel elektronisch contact met onze onderneming mogelijk maakt, evenals directe communicatie met ons, waaronder ook een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post (e-mailadres). Als een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de verantwoordelijke, worden de door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonlijke gegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de gegevensbeheerder worden overgedragen, worden opgeslagen met het oog op verwerking of contact met de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet overgedragen aan derden.

9. Routinematig wissen en blokkeren van persoonlijke gegevens
De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de betrokkene alleen voor de periode die nodig is om het doel van opslag te bereiken, of voor zover dit is toegestaan ​​door de Europese wetgever of andere wetgevers in wet- of regelgeving waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen naar.

Als het opslagdoel niet van toepassing is of als een door de Europese wetgever of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven opslagperiode afloopt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of gewist in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

10. Rechten van de betrokkene
a) Recht op bevestiging
Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om van de verwerkingsverantwoordelijke de bevestiging te verkrijgen of er al dan niet persoonsgegevens over hem of haar worden verwerkt. Als een betrokkene gebruik wil maken van dit recht op bevestiging, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van Aemely.com.
b) Recht op toegang
Elke betrokkene heeft het recht van de Europese wetgever om op elk moment van de verwerkingsverantwoordelijke gratis informatie te verkrijgen over zijn of haar persoonlijke gegevens en een kopie van deze informatie. Bovendien verlenen de Europese richtlijnen en verordeningen de betrokkene toegang tot de volgende informatie:
de doeleinden van de verwerking;
de categorieën van persoonsgegevens in kwestie;
de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
waar mogelijk, de beoogde periode waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen, of, indien niet mogelijk, de criteria die worden gebruikt om die periode te bepalen;
het bestaan ​​van het recht om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens, of beperking van de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot de betrokkene, of bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking;
het bestaan ​​van het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over hun bron;
het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van de AVG en, althans in die gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica, evenals de betekenis en beoogde gevolgen van dergelijke verwerking voor de betrokkene.
Bovendien heeft de betrokkene het recht om informatie te verkrijgen over de vraag of persoonsgegevens worden overgedragen aan een derde land of aan een internationale organisatie. Indien dit het geval is, heeft de betrokkene het recht te worden geïnformeerd over de passende waarborgen met betrekking tot de doorgifte.
Als een betrokkene gebruik wil maken van dit toegangsrecht, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van Aemely.com
c) Recht op rectificatie
Elke betrokkene heeft het recht van de Europese wetgever om van de verwerkingsverantwoordelijke onverwijld de rectificatie van onjuiste persoonsgegevens over hem of haar te verkrijgen. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking heeft de betrokkene het recht om onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen, onder meer door middel van een aanvullende verklaring.
Als een betrokkene dit recht op rectificatie wil uitoefenen, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van Aemely.com
d) Recht op verwijdering (recht om te worden vergeten)
Elke betrokkene heeft het recht van de Europese wetgever om van de voor de verwerking verantwoordelijke de verwijdering van de hem betreffende persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te verkrijgen, en de voor de verwerking verantwoordelijke is verplicht om de persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen wanneer een van de volgende gronden is van toepassing, zolang de verwerking niet nodig is:
De persoonsgegevens zijn niet langer nodig in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.
De betrokkene trekt de toestemming in waarop de verwerking is gebaseerd overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG, of artikel 9, lid 2, onder a), van de AVG, en indien er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking.
De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de AVG en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2, van de AVG.
De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting in de wetgeving van de Unie of de lidstaten waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen.
De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met het aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1, van de AVG.
Als een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene de verwijdering van door Aemely.com opgeslagen persoonsgegevens wil aanvragen, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van Aemely.com. Een medewerker van Aemely.com zorgt er onverwijld voor dat het verwijderingsverzoek onmiddellijk wordt ingewilligd.
Wanneer de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en overeenkomstig artikel 17, lid 1, verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt de voor de verwerking verantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om andere verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken die de betrokkene heeft verzocht om verwijdering door dergelijke verwerkingsverantwoordelijken van links naar, of kopiëren of replicatie van, die persoonsgegevens, voor zover verwerking niet vereist is. Een medewerker van Aemely.com zal in individuele gevallen de nodige maatregelen treffen.
e) Recht op beperking van verwerking
Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever verleende recht om van de verwerkingsverantwoordelijke de verwerking te beperken wanneer een van de volgende situaties van toepassing is:
De nauwkeurigheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren.
De verwerking is onrechtmatig en de betrokkene is tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan.
De verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar ze zijn vereist door de betrokkene voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.
De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de AVG in afwachting van de verificatie of de legitieme gronden van de verwerkingsverantwoordelijke die van de betrokkene overschrijven.
Als aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan en een betrokkene de beperking van de verwerking van door Aemely.com opgeslagen persoonsgegevens wil aanvragen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van Aemely.com. De medewerker van Aemely.com zorgt voor de beperking van de verwerking.
f) Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Elke betrokkene heeft het recht van de Europese wetgever om de persoonsgegevens die hem of haar zijn verstrekt en die aan een verwerkingsverantwoordelijke zijn verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Hij of zij heeft het recht om die gegevens zonder belemmering van de voor de verwerking verantwoordelijke waaraan de persoonsgegevens zijn verstrekt, aan een andere verantwoordelijke door te geven, mits de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG of artikel 9, lid 2, onder a), van de AVG, of op een contract overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt b), van de AVG, en de verwerking wordt geautomatiseerd uitgevoerd, zolang de verwerking is niet noodzakelijk voor de uitvoering van een taak die in het algemeen belang wordt uitgevoerd of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend.
Bovendien heeft de betrokkene bij het uitoefenen van zijn of haar recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig artikel 20, lid 1, van de AVG het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere te laten verzenden, indien technisch haalbaar en wanneer dit niet het geval is de rechten en vrijheden van anderen nadelig beïnvloeden.
Om het recht op gegevensoverdraagbaarheid te doen gelden, kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met een werknemer van Aemely.com.
g) Recht op bezwaar
Elke betrokkene heeft het recht van de Europese wetgever om, om redenen die verband houden met zijn of haar specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens, die is gebaseerd op punt e) of f) ) van artikel 6, lid 1, van de AVG. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.
Aemely.com zal de persoonsgegevens niet langer verwerken in het geval van bezwaar, tenzij we overtuigende legitieme gronden kunnen aantonen voor de verwerking die de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene overschrijven, of voor de oprichting, uitoefening of verdediging van juridische claims.
Als Aemely.com persoonsgegevens verwerkt voor directmarketingdoeleinden, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens over hem of haar voor dergelijke marketing. Dit geldt voor profilering voor zover het verband houdt met dergelijke direct marketing. Als de betrokkene bezwaar maakt tegen Aemely.com voor verwerking voor directmarketingdoeleinden, zal Aemely.com de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.
Bovendien heeft de betrokkene het recht, om redenen die verband houden met zijn of haar specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die hem of haar betreffen door Aemely.com voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89 (1) van de AVG, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd om redenen van algemeen belang.
Om het recht op bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene contact opnemen met een werknemer van Aemely.com. Bovendien is de betrokkene in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, en niettegenstaande Richtlijn 2002/58 / EG, vrij om zijn of haar recht om bezwaar te maken geautomatiseerd te gebruiken met behulp van technische specificaties.
h) Geautomatiseerde individuele besluitvorming, inclusief profilering
Elke betrokkene heeft het recht van de Europese wetgever om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, dat voor hem of haar rechtsgevolgen heeft of hem of haar op soortgelijke wijze aanzienlijk beïnvloedt, zolang het besluit (1) is niet nodig voor het aangaan of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en een voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) is niet toegestaan ​​door de wetgeving van de Unie of de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is, en die ook passende maatregelen vaststelt om de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, of (3) is niet gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.
Indien de beslissing (1) noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en een verantwoordelijke voor de verwerking, of (2) het is gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, zal Aemely.com passende maatregelen nemen om de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene, en in ieder geval het recht op menselijke tussenkomst van de voor de verwerking verantwoordelijke, te vrijwaren om zijn of haar standpunt kenbaar te maken en de beslissing te betwisten.
Als de betrokkene de rechten met betrekking tot geautomatiseerde individuele besluitvorming wil uitoefenen, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van Aemely.com.
i) Recht om toestemming voor gegevensbescherming in te trekken
Elke betrokkene heeft het recht van de Europese wetgever om zijn toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens op elk moment in te trekken.
Als de betrokkene het recht wil uitoefenen om de toestemming in te trekken, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van Aemely.com

11. Rechtsgrond voor de verwerking
Kunst. 6 (1) verlicht. een AVG dient als de wettelijke basis voor verwerkingsactiviteiten waarvoor we toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is wanneer verwerkingen nodig zijn voor de levering van goederen of om een ​​andere dienst te verlenen, is de verwerking op basis van artikel 6, lid 1, verlicht. b AVG. Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingen die nodig zijn voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in het geval van vragen over onze producten of diensten. Is Aemely.com onderworpen aan een wettelijke verplichting waardoor verwerking van persoonsgegevens vereist is, zoals voor het voldoen aan belastingverplichtingen, is de verwerking gebaseerd op art. 6 (1) verlicht. c AVG. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker in ons bedrijf gewond raakt en zijn naam, leeftijd, ziektekostenverzekeringsgegevens of andere vitale informatie aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij moet worden doorgegeven. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op art. 6 (1) verlicht. d AVG. Ten slotte zouden verwerkingen kunnen worden gebaseerd op artikel 6, lid 1, verlicht. f AVG. Deze rechtsgrondslag wordt gebruikt voor verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgronden vallen, indien verwerking noodzakelijk is voor de legitieme belangen die door ons bedrijf of door een derde partij worden nagestreefd, behalve wanneer dergelijke belangen worden overschreven door de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die bescherming van persoonsgegevens vereisen. Dergelijke verwerkingen zijn bijzonder toegestaan ​​omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. Hij was van mening dat een legitiem belang zou kunnen worden verondersteld als de betrokkene een cliënt van de verwerkingsverantwoordelijke is (overweging 47 zin 2 AVG).

12. De legitieme belangen die worden nagestreefd door de verantwoordelijke of door een derde
Wanneer de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, verlicht. f GDPR ons legitieme belang is om ons bedrijf uit te voeren in het belang van het welzijn van al onze werknemers en de aandeelhouders.

13. Periode waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen
De criteria die worden gebruikt om de opslagperiode van persoonsgegevens te bepalen, is de respectieve wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van die periode worden de bijbehorende gegevens routinematig verwijderd, zolang deze niet langer nodig zijn voor de uitvoering van het contract of het aangaan van een contract.

14.Verstrekken van persoonsgegevens als wettelijke of contractuele vereiste; Vereiste om een ​​contract aan te gaan; Verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van dergelijke gegevens
We maken duidelijk dat het verstrekken van persoonsgegevens gedeeltelijk wettelijk verplicht is (bijv. Belastingregels) of ook kan voortvloeien uit contractuele bepalingen (bijv. Informatie over de contractpartner). Soms kan het nodig zijn om een ​​contract af te sluiten dat de betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt, die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken wanneer ons bedrijf een contract met hem of haar ondertekent. Het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou tot gevolg hebben dat de overeenkomst met de betrokkene niet kon worden gesloten. Voordat persoonsgegevens door de betrokkene worden verstrekt, moet de betrokkene contact opnemen met een medewerker. De werknemer maakt aan de betrokkene duidelijk of de verstrekking van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel vereist is of noodzakelijk is voor het sluiten van de overeenkomst, of er een verplichting is om de persoonsgegevens te verstrekken en de gevolgen van het niet verstrekken van de persoonsgegevens gegevens.

15. Bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming
Als verantwoordelijk bedrijf maken we geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering. Dit privacybeleid is opgesteld door de privacybeleidgenerator van de externe gegevensbeschermingsfunctionarissen die is ontwikkeld in samenwerking met de AVG.